Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemeenheden

Bij overeenkomst werd benoemd als VERKOPER : de onderneming die de factuur of het contract uitgeeft ; werd benoemd als KOPER : de onderneming of
persoon die de goederen of diensten verwerft. Elke bestelling die door de VERKOPER werd aanvaard, zal onderworpen zijn aan de hieronder beschreven
verkoopsvoorwaarden in die mate dat ze geen bepalingen tegenspreken die in een geschreven contract tussen de koper en de verkoper zijn opgenomen.
Elke, door de koper gestelde, tegenstrijdige voorwaarde zal dus, bij afwezigheid van uitdrukkelijke aanvaarding, ontegenwerpbaar zijn aan de verkoper,
ongeacht het moment waarop hij ervan kennis heeft gekregen. Het feit dat de verkoper op een gegeven moment geen beroep doet op een van deze
algemene verkoopsvoorwaarden, mag niet geïnterpreteerd worden als zou hij geldig afstand nemen van de mogelijkheid zich later op een van deze
voorwaarden te beroepen.

1. BESTELLINGEN

De vertegenwoordigers hebben niet de macht de VEKOPER ergens toe te verbinden. De aanvaarding van bestellingen resulteert uit hun voorbereidingen
maar gebeurt door de VERKOPER. Wanneer de KOPER eenzijdig een bestelling opzegt of annuleert, behoudt de VERKOPER zich het recht, hetzij het
contract uit te voeren, hetzij een boete op te leggen a rato van 30% van de bestelling.

2. LEVERINGEN

Elke levering zal beschouwd worden als een afzonderlijk contract tussen de verkoper en de koper. De leveringen worden uitgevoerd in functie van de
beschikbaarheden, in volgorde van de ontvangst van bestellingen. Het is de verkoper toegelaten leveringen in hun totaliteit of gedeeltelijk uit te voeren. Een partiële levering moet door de koper aanvaard worden en is in geen enkel geval een motief om te bestelling op te zeggen. In gelijk welke veronderstelling, mag de levering slechts gebeuren indien de koper in orde is met zijn verplichtingen tegenover de verkoper, ongeacht wat de oorzaak is. De verkoper is niet verplicht over te gaan tot leveringen indien hij ernstige motieven heeft te geloven dat de koper niet zal overgaan tot de uitvoering van zijn verplichtingen.
Voor wat betreft een aangekondigde vertraging met betrekking tot de leveringstermijn, mag de verkoper niet verantwoordelijk gesteld worden, ze mag geen aanleiding geven tot schadeloosstellingen en intresten, opzegging of annulering van lopende bestellingen. De verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een onvoorziene vertraging. Wanneer geen enkele bepaling is vermeld bij de bestelling, worden de goederen beschouwd als verkocht «af fabriek» of «af magazijn». Voor de verkopen «franco transporteur», zal de koper, op een adequate manier, een gepast en uitgerust voertuig ter beschikking stellen van de verkoper voor de ontvangst van de te laden goederen. Indien de goederen verkocht zijn op basis van «franco levering», zal de koper over maximaal 2 uren beschikken voor het lossen van het voertuig op kosten van de verkoper. De koper zal de verkoper schadeloos stellen voor elke vertraging bij het lossen.

3. TERUGGAVE VAN GOEDEREN

Voor elke teruggave van goederen moet er een formeel akkoord bestaan tussen de verkoper en de koper. Elk product dat zonder dit akkoord wordt
teruggestuurd, zal ter beschikking van de koper worden gehouden en kan geen aanleiding geven tot het opmaken van een kredietnota. De kosten en risico’s van de terugzending zijn steeds ten laste van de koper.

4. KLACHTEN

De ontvangst van de koper van alle verpakte goederen betekent de aanvaarding ervan zonder voorbehoud, alsook zijn verzaking aan elke andere vraag,
tenzij de koper zijn bezwaar heeft bekend gemaakt per aangetekend schrijven, met een kopie van de leveringsbon, aan de verkoper, en dit binnen een
periode van 8 kalenderdagen. De bepalingen en onderzoeksmethoden van de verkoper zullen beschouwd worden als te goeder trouw, tot het tegendeel is
bewezen. Geen enkele klacht, van welke aard ook, mag het bedrag dat gefactureerd wordt aan de koper voor de goederen in kwestie, overschrijden. De
verkoper behoudt zich het recht elk gebrekkig goed te vervangen.

5. WAARBORG EN CONFORMITEIT

De verantwoordelijkheid voor verborgen gebreken bij goederen die door de verkoper werden verkocht, is beperkt tot drie maanden en tot de vervanging van teruggezonden goederen, zonder enige vergoeding voor eventuele directe of indirecte schade. Alle door de verkoper geleverde producten zijn conform de wetgevende bepalingen die van kracht zijn op het moment van hun levering. De verkoper mag op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor bij de koper opgeslagen producten die niet meer zouden beantwoorden aan de wettelijke normen.

6. PRIVATE MERKEN

Wanneer een referentie, die deel uitmaakt van het private gamma van de koper, wordt opgegeven door deze laatste, zal de rest van de voorraad (afgewerkte producten, etiketten, kartons, …) die in het bezit is van de verkoper integraal aan de koper worden gefactureerd en overgemaakt.

7. TAKSEN EN BELASTINGEN

Alle rechten, belastingen of taksen van welke aard ook, die opgesteld werden of op te stellen zijn door de Belgische overheden, de overheden van een
import- of transitland, zullen voor elk gezag ten laste van de koper zijn in de mate dat zij van toepassing zijn op de verkoop.

8. BETALING

Het bedrag van onze facturen moet steeds contant betaald worden aan de maatschappelijke zetel van de verkoper – behalve indien bijzondere bepalingen
vermeld zijn op de voorzijde. Het niet-betalen van een factuur voor de vervaldatum veroorzaakt het vervallen van de toegestane termijn voor alle reeds
uitgevoerde leveringen en maakt alle facturen onmiddellijk opeisbaar. Bovendien wordt dan aan de verkoper het recht verleend de lopende markten op te
schorten of op te zeggen voor de nog te behandelen goederen, en dit zonder enige formaliteit. Indien geen betaling werd uitgevoerd op de
overeengekomen datum, zal de koper de verkoper met volle recht moratoire intresten verschuldigd zijn a rato van 14% per jaar. Deze intresten zullen
lopen vanaf de vervaldatum tot de dag van de betaling van het geheel van de verschuldigde bedragen. Om het bijkomende nadeel, administratieve kosten
en andere kosten wegens niet-betaling voor de vervaldag te vergoeden, zal bovendien een forfaitaire vergoeding a rato van 10% van het bedrag van de
onbetaalde facturen, met een minimum van 125 euro, verschuldigd zijn in het geval de koper in gebreke blijft vanaf 20 werkdagen na de vraag tot betalen
per eenvoudige brief.

9. ONTBINDEND BEDING

De verkoper heeft het recht op elk moment, met volle recht en zonder ingebrekestelling, een einde te maken aan de bestelling of aan het contract in de
volgende veronderstellingen :
  • ernstige fout van de koper ;
  • failliet, concordaat, inbeslagname, gerechtelijke schikking of elke andere gelijkaardige gebeurtenis. Indien, gedurende de loop van het contract, de situatie van de koper zou achteruitgaan, mag de verkoper aan de koper vragen een onmiddellijke betaling uit te voeren of een voldoende waarborg te geven. Na deze vraag, mag de verkoper de leveringen stoppen totdat de betaling werd uitgevoerd of de waarborg werd gegeven.

10. HANDELSMERKEN EN OCTROOIEN

10.1. Het geheel van bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden beïnvloedt op geen enkele manier de toewijzing aan de koper van het recht
voor de geleverde goederen de handelsmerken te gebruiken die aan de koper of aan ondernemingen van de groep van de verkoper toebehoren.
10.2. Wanneer de goederen door de verkoper geproduceerd werden op basis van preciseringen van de koper, zal de koper de verkoper onmiddellijk
vergoeden voor kosten of uitgaven opgelopen door de verkoper ten gevolge van namaak of vermoedelijke namaak wegens het bestaan van
octrooien, tekeningen en handelsmerken, of andere rechten die aan derden toebehoren met betrekking tot de geproduceerde goederen.
10.3. Wanneer de goederen door de verkoper geproduceerd werden op basis van technische preciseringen van de koper, zal deze laatste ook
verantwoordelijk worden gehouden voor het respect voor de wettelijke normen inzake etikettering.

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

11.1. De goederen, waarop dit contract betrekking heeft, worden verkocht met een clausule die de overdracht van eigendom uitdrukkelijk
ondergeschikt maakt aan de integrale betaling van de prijs in zijn totaliteit.
11.2. De hierboven beschreven bepalingen vormen geen hinderpaal voor de overdracht aan de koper, vanaf het moment van de levering van de
goederen, van de risico’s van verlies of beschadiging van alle voorwerpen die deel uitmaken van de verkoop, alsook van schade die zij
rechtstreeks of onrechtstreeks zouden kunnen veroorzaken.
11.3. Zolang de prijs niet integraal betaald is, zal de koper de goederen die geleverd werden in het kader van het contract moeten individualiseren en
zal hij hen niet mengen met andere goederen van dezelfde aard, maar afkomstig van andere leveranciers.
11.4. Het is de koper toegelaten de goederen die deel uitmaken van het contract te verkopen, in het kader van de gewone uitbating van zijn
etablissement. Echter, hij is verplicht in het geval van verkoop, zijn kopers te informeren over het feit dat de desbetreffende goederen bezwaard
zijn met een eigendomsvoorbehoud.
11.5. Elke klacht die zijn oorsprong vindt in de bepalingen omtrent het recht van eigendom, zal worden behandeld door de bevoegde rechtbanken van
het land waarin de goederen werden geleverd en, in dat geval, zal de wet van dat land van toepassing zijn.

12. OVERMACHT

De verkoper zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor gebreken of vertragingen bij de uitvoering van zijn hierboven vernoemde verplichtingen
indien zij veroorzaakt worden door staking, brand, oproer, oorlog, invasie, panne van machines of uitrusting, de onmogelijkheid materiaal of energie te
verwerven, tekortkoming van een leverancier of onderaannemer, en door elke andere, gelijkaardige reden, onafhankelijk van de wil van de verkoper en dit gedurende de periode van overmacht.

13. RECHTSPRAAK

Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de Rechtbanken van België bevoegd. Onze algemene verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op andersluidende voorwaarden van de klant.